2000_5f59f0c37c61e

המדריך לגרושה הותיקה

המדריך לגרושה הותיקה ב" ההמדריך לגרושה הוותיקה:אי תשלום מזונות וחוסר שיתוף פעולהאיך להתמודד בהצלחה עם המחלוקות שעולות אחרי ההסכם?אז הגירושין כבר מזמן מאחוריך,חתמתם על הסכםואולי אפילו הצלחתם בזמנו להגיע אליו מבלי לנהל הליכים משפטיים (כל הכבוד!)אבל ...